Pasientrettigheter

Som pasient i Norge har du mange rettigheter. Disse reguleres i hovedsak av pasientrettighetsloven. Denne loven fokuserer på pasienter og deres behov, og bestemmer regler om forholdene mellom helsetjenesten og pasient. Pasientrettighetsloven må ses i sammenheng med de andre lover som på noen måte bører helsetjenesten. Eksempler her er spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, helsepersonelloven, lov om psykisk helsevern i tillegg til andre lover og forskrifter.

Pasientrettighetsloven er gjeldende for all helsetjeneste i landet, både den offentlige og den private. Det er vanlig å dele offentlig helsetjeneste inn i tre områder: spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten (som også kalles primærhelsetjenesten). Loven gir regler om så mangt, og kan vi kan blant annet nevne:

  • Rett til å bli pasient – du har rett til å få helsetilstanden din vurdert, samt motta nødvendig helsehjelp innen individuelt gitt frist
  • Rett til å få informasjon om egen helsehjelp
  • Rett til at taushetsplikt opprettholdes
  • Rett til å få innsyn i egen pasientjournal
  • Klagerett

Rett til innsyn i pasientjournal

Som pasient har du rett til å få vite hva som står i pasientjournalen din, samt om noen andre har fått se informasjonen om deg. Pasientjournalen din utgjør samlingen av dine helseopplysninger. Alle behandlingssteder som har gitt deg helsehjelp, som fastlegekontor eller sykehus, skal opprette pasientjournal. Denne skal inneholde blant annet opplysninger om behandling, sykdomsforløp, prøvesvar, diagnose, informasjon du har mottatt samt informasjon om andre forhold av betydning.

Du har rett til innsyn i din egen pasientjournal. I tillegg har du krav på å få forklart uttrykk og ord det kan være vanskelig å forstå. I dag får du raskt tilgang til journalen din gjennom helsenorge.no. Digitalt innsyn tilbys til deg som er pasient over 16 år, og til deg som er forelder med barn under 12 år. I skrivende stund er digitalt innsyn tilgjengelig innen helseregionene Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord.